Heb je flexwerkers in dienst? Dan ga je per 1 januari 2020 een hogere WW-premie betalen. Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab), wordt de hoogte van de premie namelijk afhankelijk van de aard van het contract. Wat betekent dit voor jou?

WW-premie 2019: nu nog een sectorbenadering

Op dit moment wordt de WW-uitkering voor de eerste zes maanden betaald via verschillende sectorpremies. Hierbij is de hoogte van de WW-premie, afhankelijk van de bedrijfstak. Dus: hoe meer werkloosheid er binnen een bepaalde branche heerst, hoe hoger de sectorpremie uitvalt. Na deze eerste zes maanden wordt de WW-uitkering betaald via het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Dan vervalt ook het onderscheid tussen de hoogte van de premie per bedrijfstak.

Waarom komt er een nieuwe premiesystematiek?

De sectorbenadering zoals we die nu in Nederland kennen, is niet meer effectief. Zo is de indeling sterk verouderd; een eigen sector voor de ICT-branche ontbreekt bijvoorbeeld. Bovendien werken werkgevers en werknemers vaker brancheoverschrijdend. Het is daarom lang niet altijd meer zo, dat de ‘veroorzakers’ van de meeste werkloosheid, ook de hoogste WW-premie betalen. Ook ontstaan er minder initiatieven vanuit de branche zelf om werkloosheid binnen de eigen sector te voorkomen en te beperken.

Vanaf 1 januari 2020: premiedifferentiatie naar de aard van het contract

Zoals aangegeven in mijn eerdere artikel over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), moeten vaste arbeidscontracten met de nieuwe wet aantrekkelijker worden. Daarom wordt de hoogte van de WW-premie straks bepaald door de aard van het contract. Onder de Wab betaal je voor vaste werknemers daarom straks een lage WW-premie en voor flexwerkers een hoge premie. Hierdoor krijg je als werkgever dus een directe financiële prikkel om vaste contracten aan te gaan. Bovendien worden de werkloosheidskosten weer bij de ‘vervuiler’ neergelegd. Aan flexibele arbeidscontracten kleeft immers een hoger werkloosheidsrisico.

Hoogte van WW-premie 2020

De WW-premie voor flexibele contracten komt standaard 5% hoger te liggen dan voor vaste contracten. Op Prinsjesdag werd bekend dat voor 2020 een laag WW-tarief van 2,94% gaat gelden en een hoog tarief van 7,94%.

Wanneer mag je een lage WW-premie afdragen?

Om een lage premie af te dragen, moet het contract voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. er is sprake van een schriftelijk arbeidscontract, en;
 2. het contract geldt voor onbepaalde duur, en;
 3. er is geen sprake van een oproepcontract.

Sluit je een nulurencontract, een min-maxcontract of een uitzendcontract waarbij de loondoorbetalingsverplichting gedurende een periode is uitgesloten? Dan moet je dus een hoge WW-premie afdragen. Maar dit geldt ook voor een contract voor bepaalde tijd. Zoals ik beschrijf in mijn artikel over de (nieuwe) regels voor oproepkrachten, wordt het onder de Wab dus duurder om dergelijke flexcontracten aan te gaan. Afhankelijk van de langetermijnrisico’s, kan het daarom verstandig zijn om bepaalde flexwerkers een vast contract aan te bieden.

Tijdelijk contract, maar toch een lage premie?

Uitgangspunt is dus dat je alleen een lage premie mag afdragen bij een vast contract. Hierop zijn wel twee uitzonderingen:

 1. Tijdelijke contracten voor jongeren met een bijbaantje. Deze uitzondering is alleen van toepassing bij werknemers die niet ouder zijn dan 21 jaar én bovendien niet meer dan 12 uur per week werken.
 2. Een tijdelijk contract voor bepaalde tijd voor leerlingen in het beroepsonderwijs, oftewel: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Soms wel een hoge WW-premie bij vast contract!

Ook als het contract voldoet aan de voorwaarden, kan het zijn dat je alsnog (met terugwerkende kracht) de hoge WW-premie moet afdragen. Om  te voorkomen dat (ogenschijnlijk) vaste  contracten tóch flexibel worden ingezet, kan de lage premie worden herzien. Dat kan in de volgende situaties:

 1. Het dienstverband wordt binnen twee maanden na aanvang beëindigd. Hiermee wordt voorkomen dat de proeftijd wordt gebruikt als manier om (toch) een lage premie af te dragen.
 2. Parttimers (< 35 uur per week) die in een kalenderjaar 30% of meer uren verloond krijgen, dan contractueel voor dat jaar is afgesproken. Zo wordt voorkomen dat structureel overwerk wordt gebruikt als manier om een lage premie te betalen voor werknemers die eigenlijk op oproepbasis werken.

Dan zijn er ook nog twee herzieningsgronden die niet per 1 januari 2020, maar mogelijk per 1 januari 2021 zullen gaan gelden:

 1. De werknemer ontvangt een WW-uitkering binnen een jaar na indiensttreding.
 2. De werknemer ontvangt een WW-uitkering, terwijl de premie maximaal een jaar eerder is herzien wegens de situatie zoals bedoeld onder 3.

Als de WW-premie inderdaad wordt herzien, moet je voor je voorafgaande twaalf maanden alsnog de hoge premie betalen. Heeft de arbeidsovereenkomst korter geduurd dan deze twaalf maanden? Dan geldt de herziening voor de totale duur van het arbeidscontract.

Tips ter voorbereiding op een controle

De Belastingdienst en UWV gaan straks informatie uitwisselen om ontwijking van de premiesystematiek te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat de informatie die via de loonaangifte wordt doorgegeven, ook correspondeert met de daadwerkelijke aard van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor enkele tips:

 • Vermeld de aard van het arbeidscontract (vast of tijdelijk) zowel in de arbeidsovereenkomst als op de loonstrook.
 • Bewaar een kopie van de arbeidsovereenkomst in de loonadministratie. Dat ben je (ook) verplicht voor werknemers waarvoor je een lage premie afdraagt.
 • Draag je een lage WW-premie af? Bewaar dan altijd een (door beide partijen) getekende arbeidsovereenkomst in het dossier.
 • De Belastingdienst gaat controleren of de vaste arbeidsomvang niet wordt overschreden met meer dan 30% aan verloonde uren. Heb je werknemers in dienst met een vast contract voor minder dan 35 uur per week? Zorg er dan voor dat het overwerk in december niet meer dan 30% afwijkt van de afgesproken arbeidsomvang.
 • Let op: naast de gewerkte en uitbetaalde (over)uren, vallen onder deze 30% ook de uitbetaalde tijd-voor-tijduren en uitbetaalde vakantie-uren.
 • Is een overschrijding van deze 30% niet te voorkomen? Dan moet je voor de voorafgaande twaalf maanden alsnog de hoge WW-premie betalen.

Vragen over de nieuwe WW-premiesystematiek?

Of vraag je je af of het verstandig is om flexibele arbeidscontracten om te zetten naar vast? Ik help je graag verder.