Tijdelijk contract verlengen? Of niet verlengen? Dat is de vraag. Ten minste als je jouw werknemer (nog) geen vast contract wil aanbieden. De ketenregeling stelt immers een grens aan het aantal tijdelijke contracten én verbindt daaraan een maximumduur. Overweeg je om een contract voor bepaalde tijd te verlengen? Dan moet je weten hoe de ketenregeling werkt. In dit artikel leg ik het je uit.

Wanneer moet je een vast contract aanbieden?

Hoe vaak mag je een contract verlengen? Dat is maximaal drie keer. Bij het vierde contract krijgt de werknemer dus automatisch een vast contract. Althans, als de contracten elkaar opvolgen met een tussenpoos van zes maanden of minder.

Bovendien mag de duur van de opeenvolgende contracten niet langer zijn dan 3 jaar. Onderbrekingen van 6 maanden of minder tellen hierbij mee in de reeks. Wordt deze maximumtermijn overschreden? (Ook) dan ontstaat er automatisch een vast contact.

Voorbeeld

Stel, je bent op 1 februari 2018 een jaarcontract aangegaan. Dit contract werd per 1 februari 2019 met een jaar verlengd tot 1 februari  2020. Dan kan het derde (en dus laatste) tijdelijke contract nog maximaal voor een jaar worden aangegaan tot 1 februari 2021. Op deze datum wordt immers de periode van 3 jaar overschreden. Contracten die op of na deze datum eindigen, worden vanwege de ketenregeling met ingang van 1 februari 2021 een vast contract.

Tijdelijk contract van op of vóór 1 januari 2018? Dan kortere termijn!

Heb je het eerste tijdelijke contract op of vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan geldt voor deze arbeidsovereenkomst nog de oude ketenregeling van 2 jaar. Een tijdelijk contract dat is aangegaan op (bijvoorbeeld) 1 januari 2018 kan maximaal 2 jaar duren tot 31 december 2019. Dit kan weer anders zijn wanneer er in 2020 verlengd wordt, omdat dan de nieuwe ketenregeling geldt. Dit is echt maatwerk!

Let op bij opvolgend werkgeverschap!

De keten van arbeidscontracten wordt in principe doorbroken als de werknemer bij een ander bedrijf gaat werken. Maar hierop geldt een belangrijke uitzondering. Want als er sprake is van opvolgend werkgeverschap, zet de keten zich voort. Van opvolgend werkgeverschap kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een bedrijfsovername. Of als een werknemer via een uitzendbureau bij jou in dienst komt. Het hangt van de omstandigheden af, of er al dan geen sprake is van opvolgend werkgeverschap. Laat je daarom goed adviseren!

Wanneer geldt de ketenregeling niet?

In bepaalde gevallen kan bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of ministeriële regeling, worden afgeweken van de ketenregeling. Ik noem de belangrijkste mogelijkheden.

Verruiming ketenregeling in cao

Het maximumaantal te sluiten tijdelijke contracten kan in een cao worden verhoogd naar 6 contracten. En de periode kan worden verlengd naar maximaal 4 jaar. Maar deze mogelijkheid bestaat alleen voor functies die vragen om ruimere ketenregeling, vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan bedienend (horeca)personeel tijdens drukke periodes.

Kortere tussenpoos in cao

In bepaalde gevallen, kan de tussenpoos worden verkort (van 6) naar 3 maanden. In principe mogen de cao-partijen zelf beoordelen voor welke specifieke functies deze verkorte tussenpoos nodig is. Uitgangspunt hierbij is dat de functie korter dan negen maanden per jaar kan worden uitgevoerd. Denk hier dus bijvoorbeeld aan seizoenswerk en aan functies in de culturele sector die afhankelijk zijn van het theaterseizoen.

Ketenregeling buiten toepassing

De ketenregeling kan buiten toepassing worden verklaard als het voor de betreffende functie noodzakelijk en gebruikelijk is om de arbeid wegens tijdelijke contracten te verrichten. Maar let op. Dit kan namelijk alleen als dit bij ministeriële regeling is toegestaan.

Uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten kan de ketenregeling gedurende een periode van 5 ½ jaar buiten toepassing worden verklaard:

  • In de eerste anderhalf jaar, kunnen uitzendkrachten op uitzendbasis worden ingeleend (fase A).
  • Daarna kan ook voor uitzendkrachten, het maximaal aantal te sluiten contracten worden verhoogd naar 6, in een periode van maximaal 4 jaar (fase B).

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Contracten die zijn gesloten in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg, zijn uitgezonderd van de ketenregeling.

Werknemer jonger dan 18 jaar

(Ook) bijbaantjes zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Het moet dan specifiek gaan om werknemers jonger dan 18 jaar, die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Invalkrachten primair onderwijs

Invalkrachten in het primair onderwijs die een zieke leraar vervangen, zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Invalkrachten kunnen leraren dus op tijdelijke basis vervangen, zonder dat er een vast contract ontstaat na een aantal invalbeurten.

Aandachtspunten bij verlengen tijdelijk contract

Wil je het contract van bepaalde tijd verlengen? Houd er dan wel rekening mee dat het aangaan van tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2020 niet zonder gevolgen is.

Aandachtspunten bij niet-verlengen tijdelijk contract

Wil je het tijdelijke contract van langer dan 6 maanden niet verlengen? Dan moet je jouw werknemer hierover uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract, schriftelijk informeren. Doe je dat niet? Of niet op tijd? Dan kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding van maximaal 1 maand.

Tip: voorkom stilzwijgende verlenging!

Voor tijdelijke contracten geldt geen opzegtermijn. Maar komt de werknemer na de einddatum wel gewoon werken? Dan wordt het contract stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, voor maximaal een jaar. Wordt de ketenregeling daarmee overschreden? Dan ontstaat er dus een vast contract. Houd de einddatum daarom dus goed in de gaten en agendeer deze!

Vragen over de verlenging van een tijdelijk contract?

Wil je een tijdelijk contract verlengen? Of je heb je vragen over de ketenregeling? Neem gerust contact met mij op. Ik help je graag bij het maken van de juiste afweging.