Heb je flexwerkers in dienst? Dan betaal je voor deze werknemers een hogere WW-premie dan voor vaste werknemers. De hoogte van de premie is namelijk afhankelijk van de aard van het arbeidscontract. Wat betekent dit voor jou?

 

Wanneer mag je een lage WW-premie afdragen?

Uitgangspunt is dat je een  lage premie betaalt voor vaste werknemers. Daarvoor moet het contract voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. er is sprake van een schriftelijk arbeidscontract, en;
 2. het contract geldt voor onbepaalde tijd, én;
 3. er is geen sprake van een oproepcontract.

 

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan? Dan betaal je in principe de hoge WW-premie. Hierop gelden enkele uitzonderingen die ik verderop in dit artikel toelicht.

 

Vereiste 1: schriftelijk arbeidscontract

Om een lage WW-premie te mogen betalen, moet je een schriftelijk arbeidscontract in de loonadministratie beschikbaar hebben. Dat hoeft niet persé een papieren contract te zijn, een digitale arbeidsovereenkomst volstaat ook. Ook met een digitale handtekening, instemming via e-mail of instemming in een HR-systeem wordt dus voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

Houd er verder rekening mee dat je alleen in aanmerking komt voor de lage WW-premie als je zowel op de loonstrook, als bij de loonaangifte vermeldt dat er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op. Voldoe je niet aan het schriftelijkheidsvereiste? Dan ben je de hoge WW-premie verschuldigd. Ook als je wel sprake is van een vast dienstverband.

 

Vereiste 2: onbepaalde tijd

Daarnaast mag je alleen een lage WW-premie betalen als het arbeidscontract voor onbepaalde tijd is. Ook hier geldt dat je de aard van het contract (onbepaalde of bepaalde tijd) moet vermelden op zowel de loonstrook als bij de loonaangifte. Via het digitaal verzekeringsbericht van de UWV kan de werknemer checken of de aard correct is doorgegeven.

 

Van tijdelijk naar vast contract?

Let op! Heb je een tijdelijk contract voor onbepaalde tijd verlengd, maar geen nieuw contract opgesteld of alleen een verlengingsbrief verzonden? Dan heb je pas recht op een lage WW-premie als:

 • het oorspronkelijke arbeidscontract aan de nieuwe situatie is aangepast óf de onbepaalde duur in een addendum is vastgelegd, én;
 • het aangepaste contract of het addendum is voorzien is van een datum en door beide partijen is ondertekend, én;
 • het aangepaste contract of addendum aan de loonadministratie is toegevoegd.

 

Meer weten over het maximaal aantal te sluiten tijdelijke contracten? Lees dan mijn artikel: “Ketenregeling: Tijdelijk contract wel of niet verlengen?“.

 

Vereiste 3: géén oproepcontract

Als je een lage premie wil afdragen, mag de werknemer tot slot niet op oproepbasis werken als je een lage premie wilt afdragen. Van een oproepovereenkomst is sprake als:

 • de arbeidsomvang niet is vastgelegd in een vast aantal uren van maximaal een maand, of;
 • de arbeidsomvang niet is vastgelegd in vast aantal uren van maximaal een jaar, waarbij het loon gelijkmatig over het jaar is gespreid, of;
 • er sprake is van een uitzendcontract, waarbij het recht op loondoorbetaling is uitgesloten.

Zowel het nulurencontract, als het min-maxcontract zijn oproepovereenkomsten waarop dus de hoge WW-premie wordt berekend. Wil je weten welke bijzondere regels gelden voor deze contracten? Lees dan mijn artikel: “Het nulurencontract en het min-maxcontract: wat moet je als werkgever weten?”.

 

Uitzonderingen: wanneer altijd een lage WW-premie?

Uitgangspunt is dus dat je alleen een lage premie mag afdragen bij een schriftelijk arbeidscontract voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepcontract. Hierop zijn drie uitzonderingen:

 1. Er geldt altijd een lage WW-premie voor tijdelijke contracten voor jongeren met een bijbaantje. Deze uitzondering is alleen van toepassing bij werknemers die niet ouder zijn dan 21 jaar én bovendien niet meer werken dan 12 uur per week of 52 uur per maand.
 2. Je mag ook een lage WW-premie betalen als je met een BBL-leerling – naast de praktijkovereenkomst – ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit.  BBL staat voor: Beroeps Begeleidende Leerweg.
 3. Je mag een lage WW-premie betalen over de uitkering op grond van een werknemersverzekering, zoals een WW-uitkering.

 

 

Pas op voor herziening van de WW-premie!

Ook als het contract voldoet aan de voorwaarden, kan het zijn dat je alsnog (met terugwerkende kracht) de hoge WW-premie moet afdragen. Om te voorkomen dat (ogenschijnlijk) vaste contracten tóch flexibel worden ingezet, kan de lage premie in een aantal gevallen worden herzien.

 

1.     Opzeggen binnen proeftijd

De WW-premie kan in een hoge WW-premie worden omgezet als het dienstverband uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt. De reden van beëindiging is daarbij niet relevant.  Daarmee kan de proeftijd niet worden gebruikt voor de lage premie.

 

2.    Overwerk:  per 1 januari 2022

De lage WW-premie wordt bij overwerk in principe ook herzien. Regel is dat je alsnog een hoge WW-premie moet afdragen voor parttimers (< 35 uur per week) die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dat is om te voorkomen dat structureel overwerk wordt gebruikt als manier om de lage premie te betalen voor werknemers die eigenlijk op oproepbasis werken.

 

Deze herziening leidt in 2020 en 2021 tot onbedoelde effecten in sectoren waar extra overwerk nodig is. Daarom heeft het kabinet besloten dat de WW-premie in 2020 én 2021 niet hoeft te worden herzien. Om praktische redenen geldt deze maatregel voor álle werkgevers.

 

Let op. Per 1 januari 2022 treedt de herzieningsregeling voor de WW-premie bij 30% overwerk alsnog in werking.

 

Berekening herziening

Als er sprake is van een herzieningssituatie, ben je met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd. Hierbij geldt dat de herzieningsperiode ziet op een arbeidsperiode van maximaal 12 maanden. Heeft de overeenkomst korter dan een jaar geduurd? Dan geldt de herziening voor de totale duur van het arbeidscontract. Ziet de herziening op een periode die valt in twee kalenderjaren? Dan moet voor elk respectievelijk kalenderjaar worden gerekend met de premies die in dat jaar van toepassing waren.

Nog 2 extra herzieningsgronden?

Er wordt nog bekeken of (en zo ja wanneer) er 2 herzieningsgronden bijkomen voor de volgende  situaties:

 1. De werknemer ontvangt binnen 1 jaar na indiensttreding een WW-uitkering;
 2. De werknemer ontvangt een WW-uitkering, terwijl de premie maximaal een jaar eerder is herzien wegens de situatie zoals besproken in het vorige punt

 

Op dit moment is niet duidelijk wat de stand van zaken is voor deze 2 herzieningsgronden. Ik houd je op de hoogte van ontwikkelingen op dit punt!

 

WW-premie 2021 verlaagd!

De WW-premie voor flexibele contracten ligt standaard 5% hoger dan voor vaste contracten. Vanaf augustus 2021 zijn de WW-premies met 2,36% flink verlaagd. Voor de rest van gelden de volgende tarieven:

 • een lage WW-premie van 0,34%, en
 • een hoge WW-premie van 5,34%.

Tips ter voorbereiding op een controle

De Belastingdienst en het UWV wisselen informatie uit om ontwijking van de premiesystematiek te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat de informatie die via de loonaangifte wordt doorgegeven, ook correspondeert met de daadwerkelijke aard van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor enkele tips:

 • Vermeld de aard van het arbeidscontract (vast of tijdelijk) zowel in de arbeidsovereenkomst als op het loonstrookje.
 • Bewaar een kopie van de arbeidsovereenkomst in de loonadministratie. Dat ben je (ook) verplicht voor werknemers waarvoor je een lage WW-premie afdraagt.
 • Draag je een lage WW-premie af? Bewaar dan altijd een (door beide partijen) getekende arbeidsovereenkomst/addendum in het dossier.
 • Vanwege het coronavirus wordt de WW-premie in 2020 en 2021 niet herzien als er meer dan 30% is overgewerkt. Werkt een (parttime) werknemer dus meer dan 30% van de afgesproken arbeidsomvang? Dan wordt de WW-premie ook dit jaar niet aangepast. Per 1 januari 2022 wordt deze herzieningsgrond wel toegepast.

Vragen over de WW-premiesystematiek?

Of vraag je je af of het verstandig is om jouw flexibele arbeidscontracten om te zetten naar vast? Ik help je graag verder!