Bijgewerkt op 4 mei 2021

Ben je werkgever en lijdt je door de coronacrisis minstens 20% omzetverlies? Dan kun je met de NOW-regeling een groot deel van de loonkosten terugvragen. Per 6 mei 2021 kun je een aanvraag voor het derde tijdvak van de NOW. Wat zijn de hoofdlijnen en voorwaarden?

Drie tijdvakken van drie maanden

De NOW 3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden:

 • Het eerste tijdvak van de NOW 3 (NOW 3.1) liep van 1 oktober tot en met 31 december 2020. De aanvraagperiode voor deze regeling is gesloten.
 • Het tweede tijdvak (NOW 3.2) liep van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Ook deze aanvraagperiode is inmiddels gesloten.
 • Het laatste tijdvak (de NOW 3.3) loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. De aanvraagperiode voor het derde tijdvak van de NOW 3 loopt van 6 mei tot en met 30 juni 2021.

Je kunt per tijdvak besluiten of je een aanvraag doet of niet. Het maakt daarvoor niet uit of je eerder al een beroep hebt gedaan op eerdere NOW-regelingen.

Omzetverlies

Om in aanmerking te komen voor een NOW-subsidie, moet je over een nader vast te stellen periode van 3 maanden (omzetperiode) een omzetverlies verwachten van 20% ten opzichte van 2019 (referentieperiode).

Omzetperiode

Voor de omzetperiode wordt gekeken naar een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden waarin het omzetverlies wordt geleden. Voor het derde tijdvak van de NOW 3 mag je zelf kiezen of je deze driemaandsperiode laat starten op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021. Heb je echter al aanspraak gemaakt op de NOW 3.2? Dan moet je de omzetperiode laten aansluiten op de eerder gekozen periode.

Referentieperiode

Het omzetverlies bereken je door de gekozen omzetperiode te vergelijken met de referentieperiode. Voor de NOW 3 wordt gekeken naar de omzet van 2019 gedeeld door 4.

Wat is omzet voor de NOW?

Voor het omzetbegrip in de NOW wordt gekeken naar:

 • de netto-omzet zoals bedoeld in de winst- en verliesrekening, en;
 • alle (andere) baten die te maken hebben met de normale activiteiten van de onderneming.

Uitgangspunt is dus dat alle inkomsten die betrekking hebben op normale bedrijfsactiviteiten moeten worden gerekend tot omzet voor de NOW. Ontvang je subsidies, giften, donaties of andere inkomsten? Ga dan na of deze baten verbonden zijn aan jouw normale bedrijfsactiviteiten. Is dat het geval, dan moeten de inkomsten worden gerekend tot omzet voor de NOW.

Voorbeeld. Stel, je hebt een restaurant of winkel. Een eenmalige subsidie voor verduurzaming van bedrijfsmiddelen wordt door de NOW dan niet als omzet gezien. Het bevorderen van duurzaamheid behoort namelijk niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van een restaurant of winkel. Maar loopt jouw bedrijf vanwege de lockdown omzet mis en ontvang je een subsidie om dat verlies van inkomsten op te vangen? Dan wordt die (corona-gerelateerde) subsidie wel  gezien als omzet voor de NOW.

De volgende corona-gerelateerde subsidie worden vallen onder NOW-omzet:

 • TVL;
 • TOGS;
 • regeling continuïteitsbijdrage zorg;
 • beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven, en
 • tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

Ontvang je een tegemoetkoming voor het uitlenen van werknemers in het kader van crisisbanen? Dan moet je ook deze inkomsten rekenen tot omzet voor de NOW.

Startersregeling

Ben je in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2020 met jouw bedrijf gestart? Dan heb je mogelijk (toch) recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Het kabinet maakte in januari 2021 namelijk bekend dat er een regeling komt voor starters. Tot nu toe viel deze groep buiten de boot, omdat zij in 2019 (de referteperiode) nog geen omzet maakte. Voor deze groep wordt het percentage omzetdaling nu gebaseerd het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode.

De precieze invulling van deze regeling moet nog worden vastgesteld, maar bedoeling ook dat starters ook toegang krijgen tot andere steunmaatregelen, zoals de TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Het kabinet hoopt in mei 2021 een loket voor starterssteun te openen. Dan pas zal ook de precieze invulling duidelijk worden.

Hoogte van de NOW-subsidie

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonsom per tijdvak. Voor de periode waarvoor de NOW 3 (van oktober 2020 tot en met juni 2021)  wordt een vergoedingspercentage van 85% gehanteerd. Daarbij is de hoogte van de subsidie  afhankelijk van het percentage omzetverlies. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De maximale vergoeding ontvang je dus alleen als je omzet binnen de gekozen periode volledig wegvalt.

Voorbeeld. Je doet een aanvraag voor het derde tijdvak van de NOW 3. De driemaandsperiode laat je ingaan op 1 april 2021, waarbij je voor dit tweede kwartaal van 2021 een omzetverlies van 50% verwacht ten opzichte van de omzet over 2019. Je tegemoetkoming bedraagt dan (0,5 x 85% =) 42, 5 % van de loonsom van april, mei en juni 2021.

Maximale loonsom

Voor de berekening van de tegemoetkoming, telt bij de NOW 3 (tweede en derde tijdvak) maximaal € 9.718 van het sociaalverzekeringsloon per werknemer mee.

Forfaitaire opslag

De forfaitaire opslag voor werkgeverskosten, zoals werkgeverslasten en opbouw pensioen is 40% gedurende  de hele looptijd van de NOW 3.

Voorschot NOW

Het UWV verstrekt bij de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Uitkering gebeurt in 3 aparte betalingen van 1 maand per tijdvak.   Dit voorschot wordt berekend met de loonsom van juni 2020.

Voorbeeld. De loonsom in juni 2020 bedraagt € 50.000. Bij een verwachte omzetdaling van 50% bedraagt het voorschot dan: 0,5 (verwachte omzetdaling) x € 50.000 (loonsom maand juni)  x 3 (maanden) x 1,4 (forfaitaire opslag) x 85% (subsidie) = € 89.250 x 0,8 (voorschot) = € 71.400.

Vaststelling subsidie

De definitieve subsidie wordt (pas) vastgesteld vanaf 1 september 2021. Voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie wordt gekeken naar:

 • de werkelijke omzetdaling, en;
 • de werkelijke loonsom in het betreffende tijdvak.

Daling loonsom

Bij de NOW 3 kunnen werkgevers de loonsom enigszins laten dalen zonder dat dit leidt tot een lager subsidiebedrag. Dat biedt beperkte mogelijkheden voor een natuurlijk verloop, een vrijwillig loonoffer of zelfs voor ontslag.

In overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) kun je bij de NOW 3 de loonsom daarom laten dalen met 10%. Het eerdere voornemen om dit stapsgewijs op te bouwen is van de baan. De loonsom vrijstelling blijft voor de gehele NOW 3 periode 10%.

Vervolg voorbeeld. Vergeleken met juni 2020 is de loonsom in het tweede kwartaal van 2021 gedaald met € 45.000. In plaats van (3 x € 50.000=) € 150.000 bedraagt de loonsom in de maanden april, mei en juni namelijk: € 105.000.  Dat is een daling van 30%.

Onder de NOW 3 is een daling van 10% (= € 15.000) van de loonsom toegestaan. De loonsom is dus met € 30.000 (dus 20%) te veel gedaald. Er wordt daarom een correctie toegepast van: € 30.000 x 1,4 (forfaitaire opslag) x 85% (subsidie) = € 35.700.

Dat betekent dat je recht hebt op een tegemoetkoming van: (€ 89.250 – € 35.700 =) € 53.550. Je moet dus (€ 71.400 – € 53.550=) € 17.850 terugbetalen.

Definitieve berekening aanvragen

Je moet zelf een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW 3. Daarvoor staan de volgende perioden open:

 • Van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022 voor de NOW 3.1
 • Van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022 voor de NOW 3.2.

Voor het derde tijdvak wordt de periode nog bepaald waarbinnen je de definitieve berekening kunt aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden

Inspanningsplicht bij- en omscholing en nieuw werk

Er geldt een inspanningsverplichting om de werknemer te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of om (bij)scholing te volgen. Hiervoor geef je bij de NOW-aanvraag een intentieverklaring af.

Bedrijfseconomisch ontslag

Moet je ondanks de NOW-steun toch werknemers ontslaan? Dan wordt er onder de  NOW 3 niet geen korting meer toegepast. Je blijft daarom subsidie ontvangen over de loonkosten die je tijdens de subsidieperiode maakt, zolang  de (ontslagen) werknemer nog in dienst is.

Wel heb je in geval van (bedrijfseconomisch) ontslag 3 een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Concreet betekent dat dat je hierover in ieder geval contact moet zoeken met het UWV. De UWV Telefoon NOW is bereikbaar via 088 – 898 20 04.

Neem je geen contact op, dan wordt je voor 5% gekort op het subsidiebedrag. Houd er bovendien rekening mee dat de ontslagbescherming gewoon blijft gelden. Wil je weten waar je dan precies rekening mee moet houden? Raadpleeg dan mijn whitepaper  voor een overzichtelijk stappenplan bij bedrijfseconomisch ontslag

Geen dividend en geen bonus

Ontvang je een voorschot van minimaal € 100.000 of een subsidie van minstens € 125.000? Dan mag je geen dividend of bonus uitkeren aan het bestuur of directie. Ook mogen er geen eigen aandelen worden teruggekocht. Dat geldt voor de NOW 3.1 voor het jaar 2020 en voor de NOW 3.2 en 3.3 voor 2021.

Let op. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld.

Meer weten?

Heb jij te maken met tegenvallende resultaten? Dan biedt de NOW-regeling mogelijk een oplossing. Kijk mijn webinar over de NOW 3 terug voor meer informatie over deze steunmaatregel of neem vrijblijvend contact met me op.