Bijgewerkt op 11 februari 2021

Ben je werkgever en lijdt je door de coronacrisis minstens 20% omzetverlies? Dan kun je met de NOW-regeling een groot deel van de loonkosten terugvragen. Doel van de NOW is en blijft om banen en bedrijven zo veel mogelijk te behouden. Maar de economie zal er na de crisis blijvend anders uitzien. Daar moeten bedrijven zich op (kunnen) aanpassen. Daarnaast is er in januari 2021 aankondiging gedaan voor starterssteun. Daar zal ik in dit artikel verder op ingaan.

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de derde tranche van de NOW.  De NOW 3.0 heeft andere voorwaarden en loopt een stuk langer door (tot 1 juli 2021) dan de eerdere NOW-regelingen. Wat zijn de hoofdlijnen en voorwaarden?

Drie tijdvakken van drie maanden

De NOW 3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden:

 • Het eerste tijdvak van de NOW 3 (NOW 3.1) liep van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Een aanvraag voor de NOW 3.1 kon worden ingediend in de periode tussen 16 november tot en met 13 december 2020. Maar door de afgekondigde lockdown op 14 december jl. was het loket per 15 december heropend tot en met 27 december.
 • Het tweede tijdvak (NOW 3.2) loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021. De aanvraagperiode loopt van 15 februari tot en met 14 maart 2021.
 • Het laatste tijdvak (de NOW 3.3) loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. Er wordt gestreefd naar een aanvraagperiode van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Je kunt per tijdvak besluiten of je een aanvraag doet of niet. Het maakt daarvoor niet uit of je eerder al een beroep hebt gedaan op de NOW 1 of NOW 2.

Omzetverlies

Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, moet er sprake zijn van een (verwachte) omzetdaling. De NOW 3 (tweede en derde tijdvak) staat open voor ondernemers die een verwacht omzetverlies hebben van minimaal 20% in een periode van 3 maanden. Deze verwachte omzet moet je vergelijken met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4.

Het voornemen was om het verwachte omzetverlies in 2021 te laten stijgen naar 30%, maar vanwege de verlengde lockdown heeft de overheid besloten om daar vanaf te zien. Om in aanmerking te komen voor de NOW 3 wordt dus nog tot en met juni 2021 het percentage van minimaal 20% omzetverlies gehanteerd.

Omzetperiode

Als je voor het eerst een beroep doet op de NOW-regeling, of eerder een verzoek hebt ingediend maar weer ingetrokken, dan mag je zelf kiezen of je de omzetperiode van de NOW 3.2 laat starten op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021.

Concentreert jouw omzetverlies zich vooral rond de maanden december en januari door de lockdown? Dan kun je onder de NOW 3.2 de maand januari 2021 binnen de omzetverliesvergelijking laten vallen door de periode te laten ingaan op 1 januari 2021.

Heb je al aanspraak gemaakt op de NOW 2 of NOW 3.1? Dan moet je de omzetperiode laten aansluiten op de eerder gekozen periode.

Wat is omzet voor de NOW?

Voor het omzetbegrip in de NOW wordt naar:

 • de netto-omzet zoals bedoeld in de winst- en verliesrekening, en;
 • alle (andere) baten die te maken hebben met de normale activiteiten van de onderneming.

Uitgangspunt is dus dat alle inkomsten die betrekking hebben op normale bedrijfsactiviteiten moeten worden gerekend tot omzet voor de NOW. Ontvang je subsidies, giften, donaties of andere inkomsten? Ga dan na of deze baten verbonden zijn aan jouw normale bedrijfsactiviteiten. Is dat het geval, dan moeten de inkomsten worden gerekend tot omzet voor de NOW.

Voorbeeld. Stel, je hebt een restaurant of winkel. Een eenmalige subsidie voor verduurzaming van bedrijfsmiddelen wordt door de NOW dan niet als omzet gezien. Het bevorderen van duurzaamheid behoort namelijk niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van een restaurant of winkel. Maar loopt jouw bedrijf vanwege de lockdown omzet mis en ontvang je een subsidie om dat verlies van inkomsten op te vangen? Dan wordt die (corona-gerelateerde) subsidie wel  gezien als omzet voor de NOW.

De volgende corona-gerelateerde subsidie worden vallen onder NOW-omzet:

 • TVL;
 • TOGS;
 • regeling continuïteitsbijdrage zorg;
 • beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven, en
 • tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

Ontvang je een tegemoetkoming voor het uitlenen van werknemers in het kader van crisisbanen? Dan moet je ook deze inkomsten rekenen tot omzet voor de NOW.

Hoogte van de subsidie

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonsom per tijdvak. Bij de NOW 3 gaat het dus om (3 keer) een periode van 3 maanden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en van het tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Bij de NOW 3 was de overheid aanvankelijk voornemens om het maximale vergoedingspercentage af te gaan bouwen, maar inmiddels is besloten om dit tot en met juni 2021 op maximaal 85% te zetten. Je hebt dus alleen recht op een maximale vergoeding van de loonsom als de omzet volledig wegvalt.

Voorbeeld. Je vraagt de NOW 3.2 aan. Voor de periode tussen 1 januari 2020 en 1 april 2021 verwacht je een omzetverlies van 50%. Je tegemoetkoming bedraagt dan (0,5 x 85% =) 42, 5 % van de loonsom over deze 3 maanden.

Maximale loonsom

Voor de berekening van de tegemoetkoming, telt bij de NOW 3 (tweede en derde tijdvak) maximaal € 9.718 van het sociaalverzekeringsloon per werknemer mee. In eerste instantie zou dit voor het tweede kwartaal van 2021 verlaagd worden, maar die wijziging is van de baan.

Forfaitaire opslag

De forfaitaire opslag voor werkgeverskosten, zoals werkgeverslasten en opbouw pensioen blijft gedurende de 3 tijdvakken 40%.

Voorschot

Het UWV verstrekt bij de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dit voorschot wordt berekend met de loonsom van juni 2020.

Vervolg voorbeeld. De loonsom in juni 2020 bedraagt € 50.000. Bij een verwachte omzetdaling van 50% bedraagt het voorschot dan: 0,5 (verwachte omzetdaling) x € 50.000 (loonsom maand juni)  x 3 (maanden) x 1,4 (forfaitaire opslag) x 85% (subsidie) = € 89.250 x 0,8 (voorschot) = € 71.400.

Vaststelling subsidie

De definitieve subsidie wordt (pas) vastgesteld vanaf 1 september 2021. Voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie wordt gekeken naar:

 • de werkelijke omzetdaling, en;
 • de werkelijke loonsom in het betreffende tijdvak.

Daling loonsom

Bij de NOW 3 kunnen werkgevers de loonsom enigszins laten dalen zonder dat dit leidt tot een lager subsidiebedrag. Dat biedt beperkte mogelijkheden voor een natuurlijk verloop, een vrijwillig loonoffer of zelfs voor ontslag.

In overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) kun je bij de NOW 3 de loonsom daarom laten dalen met 10%. Het eerdere voornemen om dit stapsgewijs op te bouwen is van de baan. De loonsom vrijstelling blijft voor de gehele NOW 3 periode 10%.

Vervolg voorbeeld. Vergeleken met juni 2020 is de loonsom in het eerste tijdvak gedaald. In plaats van (3 x € 50.000=) € 150.000 bedraagt de loonsom € 45.000 minder, namelijk: € 105.000.  Dat is een daling van 30%.

Bij de NOW 3 is een daling van 10% van de loonsom toegestaan. De loonsom is dus met € 30.000 (dus 20%) te veel gedaald. Er wordt daarom een correctie toegepast van: € 30.000 x 1,4 (forfaitaire opslag) x 85% (subsidie) = € 35.700.

Dat betekent dat je recht hebt op een tegemoetkoming van: (€ 89.250 – € 35.700 =) € 53.550. Je moet dus (€ 71.400 – € 53.550=) € 17.850 terugbetalen.

Accountantsverklaring

Bij een voorschot vanaf € 100.000 of een vastgestelde subsidie vanaf € 125.000 is een accountantsverklaring verplicht. Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000 of bij definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000.

Tip.

Je moet zelf een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW. Voor de NOW 3 moet dit binnen 24 weken na 1 september 2021. Heb je een accountantsverklaring nodig? Dan heb je 38 weken de tijd.

Belangrijkste voorwaarden

Inspanningsplicht bij- en omscholing en nieuw werk

Er geldt een inspanningsverplichting om de werknemer te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of om (bij)scholing te volgen. Hiervoor geef je bij de NOW-aanvraag een intentieverklaring af.

In geval van (bedrijfseconomisch) ontslag heb je onder de NOW 3 een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Concreet betekent dat dat je hierover in ieder geval contact moet zoeken met het UWV.  Doe je dat niet? Dan wordt er een korting van 5% op de gehele subsidie toegepast.

Geen dividend en geen bonus

Ontvang je een voorschot van minimaal € 100.000 of een subsidie van ten minste € 125.000? Dan mag je geen dividend of bonus uitkeren aan het bestuur of directie. Ook mogen er geen eigen aandelen worden teruggekocht. Dat geldt voor de NOW 3.1 voor het jaar 2020 en voor de NOW 3.2 en 3.3 voor 2021.

Let op. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld.

Bedrijfseconomisch ontslag

Er geldt geen korting meer voor bedrijfseconomisch ontslag. Je blijft daarom subsidie ontvangen over de loonkosten die je tijdens de subsidieperiode maakt, zolang  de (ontslagen) werknemer nog in dienst is. Wel kan het ontslag nog steeds invloed hebben op de hoogte van de definitieve tegemoetkoming als de loonsom met meer dan 10% daalt.

Wil je ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Zorg er dan wel voor dat je contact opneemt met het UWV vanwege de begeleiding van werk naar werk. De UWV Telefoon NOW is bereikbaar via 088 – 898 20 04.

Neem je geen contact op, dan wordt je voor 5% gekort op het subsidiebedrag. Houd er bovendien rekening mee dat de ontslagbescherming gewoon blijft gelden. Wil je weten waar je dan precies rekening mee moet houden? Raadpleeg voor een overzichtelijk stappenplan bij ontslag mijn whitepaper.

Startersregeling

Op 21 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd om toch ook met steunmaatregelen voor starters te komen. Bij steunmaatregelen wordt er als referentieperiode voor de omzet periodes uit 2019 gebruikt, waardoor starters die in 2020 een bedrijf waren begonnen, buiten de boot vielen. Nu komt er een regeling voor starters die zijn gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020, waarbij als referentieperiode gekozen is voor het derde kwartaal van 2020. Daarnaast komen er ook andere maatregelen voor starters beschikbaar, zoals de TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Daarnaast zal er nog een extra aparte startersregeling komen, waar nog precieze invulling aan moet worden gegeven. Het kabinet hoopt in april of mei een loket voor starterssteun te openen.

Meer weten?

Vragen over de (nieuwe) NOW-regeling? Of meer weten over ontslag of reorganisatie? Neem vrijblijvend contact met me op of download de whitepaper “Stappenplan: De reorganisatie in 10 stappen”.