Het is je vast niet ontgaan: de NOW-regeling is per 1 juni verlengd. Is jouw bedrijfsvoering (gedeeltelijk) stilgevallen door de coronacrisis? Dan kun je vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de periode van juni tot en met september 2020. Ten minste, als je voldoet aan de voorwaarden. In dit artikel  bespreek ik de belangrijkste.

 

Omzetverlies

Je komt in aanmerking voor de verlengde NOW-regeling als je – vergeleken met 2019 – een omzetdaling verwacht van minimaal 20% gedurende ten minste  4 maanden in de periode tussen 1 juni tot en met 30 november 2020. Ook bij de NOW 1.0 gold deze voorwaarde voor  de periode tussen 1 maart tot en met 31 juli 2020.

Wat bij de NOW 2.0 wel afwijkt, is dat de meetperiode voor de omzetvergelijking is verlengd (van 3) naar 4 maanden. Doe je voor het eerst een beroep op de NOW-regeling? Dan mag je zelf bepalen of je deze viermaandsperiode laat beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Heb je echter al een beroep gedaan op de NOW 1.0? Dan moet je de omzetperiode laten aansluiten op de periode die je bij deze eerste regeling hebt gekozen.

 

Loonsombepaling

De NOW 2.0 voorziet in een tegemoetkoming van de loonkosten van 4 maanden en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Bovendien is de hoogte van het subsidiebedrag, afhankelijk van de omzetdaling. Heb je in de gekozen omzetperiode – dus bijvoorbeeld tussen 1 juni tot 1 oktober – helemaal geen omzet? Dan heb je recht op een tegemoetkoming van 90% van de loonkosten. Verlies je in vergelijking met 2019 de helft van jouw omzet? Dan worden 45% van de loonkosten gecompenseerd.

 

Voor het voorschot wordt bij de NOW 2.0 gekeken naar de maand maart 2020 als referentiemaand (peildatum 15 mei). De definitieve subsidie wordt vastgesteld op basis van het sociale verzekeringsloon in de periode tussen 1 juni en 1 oktober 2020. De loonsom in deze periode,  moet je zoveel mogelijk gelijk te houden met de loonsom van de referentiemaand maart 2020. Is de werkelijk loonsom over de periode 1 juni – 1 oktober lager? Dan wordt de subsidie gecorrigeerd met 90% van de daling de loonsom, volgens de berekeningswijze uit de NOW-regeling ((4 x loonsom referentiemaand – werkelijke loonsom 1 juni – 1 oktober) x 1,4 x 0,9). Dat leidt dan tot een terugvordering van de toegekende subsidie.

 

Forfaitaire opslag

Naast het loon, wordt je als werkgever ook geconfronteerd met andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw voor het vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. Met een forfaitaire opslag voorziet de NOW in een bijdrage in deze kosten. In de nieuwe regeling is deze opslag verhoogd van 30 naar 40%.

 

Geen bedrijfseconomisch ontslag

(Ook) de NOW 2.0 heeft als doel om banen te behouden. Daarom blijft het ontslagverbod bij de tweede regeling van kracht. In de periode tussen 1 juni en 1 oktober 2020 mag je geen ontslagaanvraag indienen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV. Doe je dat toch? Houd dan rekening met de volgende aandachtspunten:

  • Als je tijdens de tweede NOW-periode toch ontslag aanvraagt voor 1 of meer werknemers, wordt het subsidiebedrag verlaagd met 100% van het maandloon van de betreffende werknemer(s) volgens de berekeningswijze uit de subsidieregeling (3 x de loonsom refentiemaand x 1,4 x 0,9).
  • De ontslagboete van de eerste NOW-regeling van 50% boven op het maandloon is bij de NOW 2.0 (dus) komen te vervallen.
  • Met name bij een gering omzetverlies kan de correctie na 1 juni jl. nog leiden tot een onevenredig hoge korting, omdat het percentage omzetverlies hierbij niet wordt meegenomen. Zie hierover ook mijn artikel: ‘NOW-regeling en/of werknemer(s) ontslaan?’
  • Alleen het indienen van de ontslagaanvraag is voldoende voor de verlaging van het subsidiebedrag. Dus ook als de ontslagaanvraag wordt afgewezen, kan de korting worden toegepast. Uitzondering hierop is de situatie dat waarbij de ontslagaanvraag binnen vijf werkdagen wordt ingetrokken.

Ontslagboete bij collectief ontslag

Om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan, gelden er voor de NOW 2.0 aanvullende voorwaarden, als je:

  • tussen 30 mei en 30 september 2020 een collectief ontslag- melding doet (een WMCO-melding), en
  • tussen 1 juni en 30 september 2020 twintig werknemers of meer binnen hetzelfde werkgebied van het UWV ontslaat.

Is in jouw geval sprake van deze vereisten? Dan moet je proberen om met een vakbond of een andere vertegenwoordiging van werknemers tot een akkoord te komen over het bedrijfseconomisch ontslag. Dat betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen. Om voldoende tijd te hebben voor dit overleg, mogen de ontslagaanvragen niet eerder dan 4 weken na de WMCO-melding bij het UWV worden ingediend.

Lukt het niet om een akkoord te sluiten? Dan moet er een gezamenlijke aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Laat je (ook) dat na? Dan wordt het totale subsidiebedrag, na toepassing van de hiervoor genoemde korting, verlaagd met 5%.

 

Scholing

Voorwaarde is (nu) ook dat je je werknemers stimuleert om bij- of omscholing te volgen. Om dit te ondersteunen trekt het kabinet €50 miljoen uit voor het crisisprogramma ‘NL leert door’. Dat stelt werknemers die hun baan (dreigen te) verliezen, in staat om kosteloos een online scholingsprogramma te volgen. Omdat je als werkgever ook de medezeggenschap over de NOW-aanvraag moet informeren, kan de ondernemingsraad of een andere personeelsvertegenwoordiging hierin een rol krijgen.

 

Geen dividend en geen bonus

Ontvang je een voorschot van €100.000 of meer? Of bedraagt de uiteindelijk te ontvangen subsidie €125.000 of meer? Dan mag je geen dividend of bonus uitkeren aan het bestuur of directie, noch mogen er eigen aandelen worden teruggekocht. Deze beperking geldt voor heel 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Deze verplichting zal alleen gelden als je een subsidiebedrag ontvangt waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Het begrip bestuur, directie of management zal – zo is de verwachting – breed worden opgevat. Ook beleidsbepalers kunnen hieronder vallen. Overtreding van deze NOW-verplichting, kan tot gevolg hebben dat het volledige voorschotbedrag terug wordt gevorderd.

 

 Accountantsverklaring

Bij een voorschot vanaf € 100.000 of een vastgestelde subsidie van € 125.000 is een accountantsverklaring bovendien verplicht.

Je moet zelf inschatten of de subsidie op € 125.000,- of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor komt nog een online rekentool beschikbaar.

 

Voorschot en definitieve tegemoetkoming

Het UWV keert in eerste instantie een voorschot uit ter hoogte van 80% van de aangevraagde subsidie. Dit voorschot wordt in 2 termijnen betaald. Het streven is om de eerste termijn binnen 2-4 weken uit te betalen.

 

De uiteindelijke subsidie wordt gekeken naar het de werkelijke loonsom over de maanden juni tot en met september 2020 en het werkelijke omzetverlies. Vervolgens wotrdt vastgesteld of je recht hebt op een nabetaling. Of juist moet terugbetalen. Vanaf 15 november 2020 kan vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. Dat moet gebeuren binnen 24 weken of binnen 38 weken als je een accountantsverklaring moet overleggen.

 

Meer weten over de NOW 2.0 of over ontslag?

Lees ook mijn artikel: ‘NOW-regeling en/of werknemer(s) ontslaan?’ Of neem  direct contact op via [email protected] of 073-8508870