In mijn praktijk krijg ik veel vragen over de rol van de bedrijfsarts bij langdurige ziekte op de werkvloer. In deze blog zet ik daarom de meest gestelde vragen op een rij.

 

1. Is een bedrijfsarts verplicht?

Ja, iedere werkgever is wettelijk verplicht om samen te werken met een zelfstandige bedrijfsarts of een arbodienst. In beide gevallen moet je een basiscontract sluiten.

 

Inhoud basiscontract

In het basiscontract moeten in ieder geval de volgende zaken aan bod komen:

 • De manier waarop de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld voor de werknemer. Daarbij moet je ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts ook kan bezoeken als er (nog) geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dat kun je bijvoorbeeld regelen een open spreekuur beschikbaar te stellen.
 • De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om jouw bedrijf te leren kennen en de arbeidsomstandigheden te beoordelen en de werkplekken te bezoeken. Leg daarom vast hoe de bedrijfsarts preventief toegang heeft tot de werkvloer.
 • De bedrijfsarts is verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Deze verplichting staat ook in het basiscontract.
 • Maak duidelijke afspraken over de taakverdeling op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding. Het uitgangspunt is hierbij dat jij als werkgever verantwoordelijk bent voor de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts heeft hierbij een adviesrol.
 • Is jouw werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan heeft hij recht op een second opinion van een andere, externe bedrijfsarts. In het contract moet je beschrijven hoe deze procedure in zijn werk gaat. De kosten voor deze second opinion komen voor rekening van de werkgever.
 • Jouw werknemer moet de mogelijkheid hebben om klachten in te dienen. Daarom moet de bedrijfsarts een regeling opstellen voor een passende klachtenprocedure.
 • De bedrijfsarts moet kunnen overleggen met de Afspraken over de manier waarop dit overleg plaatsvindt, moeten ook in het basiscontract worden vastgelegd.

 

Let op.  De Ondernemersraad moet instemmen met de inhoud van het basiscontract.

 

2. (Wanneer) moet ik de bedrijfsarts inschakelen?

Als een werknemer zich ziek meldt, moet je dit doorgeven aan de arbodienst of de (individuele) bedrijfsarts. Ook als je verwacht dat je werknemer binnen een paar dagen weer aan het werk is. In het basiscontract staat hoe en wanneer je de ziekmelding uiterlijk moet doen. Meestal moet dat binnen een week.

 

Kortdurend verzuim

Bij kortdurend verzuim heeft de bedrijfsarts meestal geen actieve rol. Maar is er sprake van frequent kortdurend ziekteverzuim? Of twijfel je eraan of je werknemer wel echt ziek is? Dan komt de bedrijfsarts in beeld. De bedrijfsarts is namelijk de enige partij die mag bepalen of er al dan niet sprake is van arbeidsongeschiktheid.

 

Langdurig verzuim

Is jouw werknemer langer ziek? Dan gaat de bedrijfsarts een belangrijke rol spelen. Hij beoordeelt in de eerste plaats of, en zo ja de mate waarin, jouw werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is. De probleemanalyse die de bedrijfsarts binnen 6 weken moet opstellen, vormt vervolgens de basis voor de re-integratie.

 

Tip. Naast het inschakelen van de bedrijfsarts, heb je in geval van ziekteverzuim ook andere verplichtingen. In mijn Q&A over ziekteverzuim lees je wat je hierover moet weten.

 

3. Wat zijn de taken van bedrijfsarts als mijn werknemer langdurig ziek wordt?

Als jouw werknemer voor langere tijd uit de roulatie is, heeft de bedrijfsarts een belangrijke taak op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie:

 1. Naar aanleiding van de ziekmelding, geeft de bedrijfsarts een oordeel over de (mate van) arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit oordeel is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Jij kan en mag als werkgever dus niet bepalen of jouw werknemer inderdaad echt ziek is.
 2. De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op. Daarin staat welke stappen er moeten worden gezet richting re-integratie, en bijvoorbeeld ook wat het einddoel van de re-integratie is.
 3. De bedrijfsarts adviseert over de voortgang van de re-integratie. Hij roept jouw werknemer regelmatig op om (meestal tijdens het spreekuur) de stand van zaken te beoordelen. De bevindingen en het advies over de voortgang worden vervolgens (meestal schriftelijk) aan jou teruggekoppeld.
 4. Tijdens de re-integratie moet er (ook) regelmatig geëvalueerd worden. Verandert de situatie? Dan wordt de probleemanalyse bijgesteld door de bedrijfsarts.
 5. Na 52 weken vindt de verplichte eerstejaarsevaluatie plaats. Op dat moment wordt gekeken of de re-integratie nog op koers ligt of dat er moet worden bijgestuurd. Een spoor 2 traject kan worden geadviseerd bij stagnatie van de re-integratie.
 6. Is jouw werknemer bijna 2 jaar ziek? Dan stelt de bedrijfsarts een actueel oordeel op. Die heb je ook nodig voor de aanvraag van de WIA-uitkering.

 

4.  In hoeverre heeft de bedrijfsarts toegang tot de medische gegevens?

Als dat nodig is voor de verzuimbegeleiding, mag de bedrijfsarts gegevens opvragen bij de behandelend arts. Omdat de behandelend arts een beroepsgeheim heeft, mag hij deze echter alleen delen als de werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

De werknemer is strikt genomen niet verplicht om deze informatie te geven. Wel moet de werknemer alle informatie geven die nodig is voor het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid, de verzuimbegeleiding en de re-integratie. Heeft hij daarvoor de medische informatie van de arts nodig? Dan kan de werknemer een goede re-integratie belemmeren. In bepaalde gevallen kun je dan een loonstop opleggen.

 

Informatie waar je als werkgever recht op hebt

Jouw werknemer heeft recht op privacy. De medische gegevens waarover de bedrijfsarts beschikt mogen daarom niet met jou worden gedeeld. Wel moet je als werkgever kunnen vaststellen of jouw werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Daarom heb je wel recht op de volgende informatie:

 • In welke mate is hij arbeidsongeschikt?
 • Hoe lang gaat de afwezigheid naar verwachting duren?
 • (In hoeverre) kan de werknemer worden belast?
 • Welke werkaanpassingen zijn gewenst?

 

Tip. Een zieke werknemer heeft niet altijd recht op loondoorbetaling. In mijn artikel over loondoorbetaling bij ziekte, lees je hoe dat zit.

 

5. Er is een meningsverschil met de bedrijfsarts. Wat moet ik doen?

Heb jij of heeft jouw werknemer twijfels over het oordeel van de bedrijfsarts? Zorg er dan voor dat deze eerst met de bedrijfsarts zelf worden besproken. Levert dat niets of onvoldoende op? Dan kunnen jullie een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Jouw werknemer kan daarnaast ook een second opinion aanvragen.

 

Deskundigenoordeel

Wil één van jullie een deskundigenoordeel aanvragen? Houd dan rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Je vraagt het deskundigenoordeel aan via het formulier op de website van het UWV. Daarna heeft het UWV 2 tot weken nodig om tot een oordeel te komen. Daarna wordt het oordeel met jou, je werknemer en de bedrijfsarts gedeeld.
 • De kosten voor het deskundigenoordeel zijn voor de aanvrager. Werknemers betalen daarvoor € 100. Voor jou als werkgever kost het € 400. Heb je het deskundigenoordeel nodig voor een ontslagaanvraag wegens veelvuldig ziekteverzuim of onvoldoende meewerken aan de re-integratie? Dan is het deskundigenoordeel gratis.
 • Per aanvraag mag je over één situatie een oordeel vragen. De vraag mag betrekking hebben op:
 1. de arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer, of;
 2. de vraag of het aangepaste eigen of andere werk passend is, of;
 3. de mate waarin jij of je werknemer er voldoende aan hebben gedaan om het werk te hervatten, of;
 4. het veelvuldige ziekteverzuim van de werknemer.
 • Houd er rekening mee dat de aanvraag het advies van de bedrijfsarts niet opschort.
 • Het deskundigenoordeel is niet bindend, maar de rechter zal het in de meeste gevallen wel volgen.

Tip. Is er onduidelijkheid over de re-integratie? Vraag dan na het eerste ziektejaar een deskundigenoordeel aan om een latere loonsanctie te voorkomen.

 

Second opinion alleen mogelijk voor werknemer

Is jouw werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kan heeft hij 2 opties. Naast het deskundigenoordeel, kan de werknemer namelijk ook een second opinion aanvragen. Deze mogelijkheid heb jij als werkgever niet.

 

Voorkom een loonsanctie!

Het advies van de bedrijfsarts geeft voor een belangrijke mate invulling aan de re-integratieverplichting die je als werkgever hebt. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Het is dus ontzettend belangrijk om de adviezen van de bedrijfsarts goed op te volgen, of dat je actie onderneemt als je twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Laat het advies daarom checken door een arbeidsrechtspecialist en vraag (dus) indien nodig een deskundigenoordeel bij het UWV aan. Op die manier verklein je het risico dat er aan het einde van de rit een loonsanctie wordt opgelegd.

 

Tip. Weten hoe je onnodige problemen tijdens de re-integratie voorkomt? In mijn artikel over het re-integratietraject vertel ik wat je moet doen als de re-integratie stroef verloopt.

 

Vragen over het inschakelen van bedrijfsarts?

Of loop je tegen moeilijkheden aan bij de re-integratie? Ik ben gespecialiseerd in de begeleiding van werkgevers die geconfronteerd worden met een zieke werknemer. Neem gerust contact met me op, ik help je graag verder.