Per 1 juli 2021 is de NOW 4 – en daarmee de 6e en laatste aanvraagperiode – van kracht. Werkgevers die door de door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen ook voor de periode juli – september 2021 hun loonkosten deels terugvragen. Wat is er per 1 juli 2021 veranderd?

Tijdvak: juli – september 2021

Net als de NOW 1 en 2, bestaat de NOW 4 uit 1 tijdvak die loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021 gaat het loket van het UWV open.

Voor het doen van een aanvraag maakt het niet uit of je al eens een beroep hebt gedaan op eerdere NOW-regelingen.

Omzetverlies

Om in aanmerking te komen voor een NOW-subsidie, moet je over een nader vast te stellen periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachten van minstens 20% ten opzichte van 2019.

Belangrijk verschil ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen, is dat in de subsidieberekening maximaal 80% van het omzetverlies mag worden meegenomen. Concreet betekent dat je onder de NOW 4 nog maar maximaal 68% van je loonkosten terugkrijgt.

Omzetbegrip

Voor de NOW wordt onder omzet verstaan alle inkomsten die voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteiten. Daaronder vallen uiteraard de inkomsten die voortvloeien uit de verkoop van producten of diensten, maar ook de volgende tegemoetkomingen:

 • TOGS;
 • regeling continuïteitsbijdrage zorg;
 • beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven, en
 • tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw;
 • tegemoetkoming voor het uitlenen van werknemers in het kader van crisisbanen.

Let op. De TVL telt vanaf de derde aanvraagperiode (NOW 3) niet meer mee als omzet voor de NOW.

Starter?

Ben je in de periode tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 met jouw bedrijf gestart? Dan heb je recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Je moet dan uitgaan van de omzet die je hebt gedraaid vanaf de start van je bedrijf tot en met 29 februari 2020. De uitkomst moet je dan terugrekenen naar de omzet voor 3 maanden.

Ben je op of na 2 februari 2019 gestart met je bedrijf? Dan kom je helaas niet aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Hoogte van de NOW-subsidie

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonsom per tijdvak.  Voor de berekening is het volgende van belang:

 • Je ontvangt eerst een voorschot van 80% van de (verwachte) tegemoetkoming. Deze berekening wordt gebaseerd op de loonsom van februari 2021. Daarbij telt maximaal € 9.813 van het sociaalverzekeringsloon per werknemer mee.
 • De loonsom wordt (net als bij de eerdere NOW-regelingen) verhoogd met een forfaitaire toeslag van 40%.
 • De loonsom wordt vermenigvuldigd met het percentage omzetverlies dat je verwacht voor het derde kwartaal van 2021. Bij de NOW 4 wordt gerekend met maximaal 80% omzetverlies.
 • Ook voor de zesde aanvraagperiode wordt een vergoedingspercentage van 85%

Vaststelling definitieve subsidie

De definitieve subsidie wordt pas later vastgesteld. Voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie wordt gekeken naar:

 • de werkelijke omzetdaling, en;
 • de werkelijke loonsom in het betreffende tijdvak.

Je moet zelf een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW. Deze kan pas worden aangevraagd als het werkelijke omzetverlies bekend is.  Wanneer je de definitieve berekening kunt aanvragen voor de NOW 4 is nu nog niet bekend.

Op dit moment kun je wel een definitieve berekening aanvragen voor:

 • De NOW 1 (maart – mei 2020): tot en met 31 oktober 2021;
 • De NOW 2 (juni – september 2020) tot en met 5 januari 2022;
 • De NOW 3 (naar verwachting najaar 2021 – medio 2022)

Daling loonsom

Net als bij de NOW 3,  kunnen werkgevers de loonsom bij de NOW 4 met 10% laten dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit leidt tot een lager subsidiebedrag. Dat biedt beperkte mogelijkheden voor een natuurlijk verloop, een vrijwillig loonoffer of zelfs voor ontslag.

De inspanningsplicht om de werknemer van werk naar werk te begeleiden wanneer er overgegaan wordt tot ontslag, blijft. Ook moet je in geval van een aanvraag tot bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV in de periode waarin je NOW ontvangt contact zoeken met het UWV. De UWV-telefoon NOW is bereikbaar via 088 – 898 20 04.

Neem je geen contact op, dan wordt je voor 5% gekort op het subsidiebedrag.

Wil je een of meer werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen? Neem dan eens een kijkje op mijn informatiepagina reorganiseren. Daarin vind je veel informatie over de (voorwaarden voor) bedrijfseconomisch ontslag.

Meer weten?

In mijn artikel over de NOW 3 ga ik uitgebreid in op de voorwaarden voor deelname aan de  NOW, die grotendeels hetzelfde zijn gebleven voor de NOW 4.  Of neem vrijblijvend contact met me op.