Tijdelijk contract verlengen? Of niet verlengen? Dat is de vraag. Ten minste als je jouw werknemer (nog) geen vast contract wil aanbieden. De ketenregeling stelt immers een grens aan het aantal tijdelijke contracten én verbindt daaraan een maximumduur. En dat blijft ook zo als de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 in werking treedt. Maar de ketenbepaling gaat er in 2020 wel anders uitzien. Overweeg je om – wellicht dit jaar nog – een contract (tijdelijk) te verlengen? Dan moet je weten hoe de huidige en de nieuwe ketenregeling werkt. In dit artikel legt ik het je uit.

Wanneer moet je een vast contract aanbieden?

Hoe vaak mag je een contract verlengen? Dat is én blijft ook onder de Wab maximaal drie keer. Bij het vierde contract krijgt de werknemer dus automatisch een vast contract. Althans, als de contracten elkaar opvolgen met een tussenpoos van zes maanden of minder. Bovendien mag de duur van de opeenvolgende contracten volgens de huidige ketenregeling niet langer zijn dan twee jaar, waarbij de tussenpozen van zes maanden of minder meetellen in de reeks. Wordt deze maximumtermijn overschreden? (Ook) dan ontstaat er automatisch een vast contact.

Voorbeeld

Stel, je bent op 1 augustus 2017 een halfjaarcontract aangegaan. Dit contract wordt per 1 februari 2018 met een jaar verlengd tot 1 februari 2019. Dan kan het derde tijdelijke contract nog maximaal voor een half jaar worden aangegaan. Op 1 augustus 2019 wordt immers de periode van twee jaar overschreden. Dus contracten die op of na deze datum eindigen, worden op grond van de (huidige) ketenregeling met ingang van 1 augustus 2019 een vast contract.

Wat verandert er onder de Wab?

De Wet arbeidsmarkt in balans verruimt de termijn van de ketenregeling van twee naar drie jaar. De werkgever mag dus weer drie jaar aan tijdelijke contracten aanbieden. Wat hierbij niet verandert, is het maximumaantal van drie tijdelijke contracten, zoals hiervoor al genoemd. Ook blijft de tussenpoos 6 maanden en tenminste een dag nodig om de keten van bepaalde tijd contracten te doorbreken.

Wanneer geldt de ketenregeling nu niet?

In bepaalde gevallen kan bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of ministeriële regeling, worden afgeweken van de ketenregeling. Ik noem de belangrijkste mogelijkheden:

  • Het maximumaantal te sluiten tijdelijke contracten kan worden verhoogd naar zes in een periode van maximaal vier jaar. Deze mogelijkheid bestaat echter alleen voor functies die vragen om ruimere ketenregeling, vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan bedienend (horeca)personeel tijdens drukke periodes. Daarnaast kan van de ketenregeling worden afgeweken als het een uitzendovereenkomst betreft.
  • In geval van seizoenswerk, kan de tussenpoos worden verkort (van zes) naar drie maanden.
  • De ketenregeling kan buiten toepassing worden verklaard als het voor de betreffende functie noodzakelijk en gebruikelijk is om de arbeid op basis van tijdelijke contracten te verrichten. Deze mogelijkheid bestaat overigens alleen als dit bij ministeriële regeling is toegestaan.

Wat verandert er onder de Wab aan afwijkingsmogelijkheden?

  1. Verruiming mogelijkheid voor verkorte tussenpoos

Onder de Wab komen er, naast seizoenswerk, ook andere functies in aanmerking voor een verkorte tussenpoos van drie maanden. De wetgever laat het aan de cao-partijen om te beoordelen voor welke specifieke functies deze verkorte tussenpoos nodig is. Maar denk bijvoorbeeld aan functies in de culturele sector die afhankelijk zijn van het theaterseizoen. Uitgangspunt hierbij is, dat de functie (net als bij seizoenswerk) korter dan negen maanden per jaar kan worden uitgevoerd.

  1. Nieuwe ketenregeling niet van toepassing op invalkrachten in het basisonderwijs

Invalkrachten in het primair onderwijs die een zieke leraar vervangen, zijn onder de Wab uitgezonderd van de ketenregeling. Invalkrachten kunnen leraren dus op tijdelijke basis vervangen, zonder dat er een vast contract ontstaat na een aantal invalbeurten. Van deze uitzondering kunnen schoolbesturen overigens nu al gebruik maken.

Tijdelijke werknemers in dienst? Houd nu al rekening met een eventuele verlenging!

De nieuwe ketenregeling van drie jaar geldt voor alle contracten die op of na 1 januari 2020 eindigen. De Wab kan daarom dus invloed hebben op (de duur van) de tijdelijke contracten met jouw personeel.

Voorbeeld

Je bent met ingang van 1 juli 2018 een halfjaarcontract aangegaan, die je per 1 januari 2019 met een half jaar hebt verlengd. Dit contract eindigt dus op 1 juli 2019. Je wilt jouw werknemer wel een verlenging aanbieden, maar (nog) geen vast dienstverband aangaan. Er zijn verschillende opties:

  • Ga je op 1 juli 2019 wederom een halfjaarcontract aan? Dan eindigt dit contract op 31 december 2019. De huidige ketenregeling van twee jaar is dan van toepassing, waardoor er met ingang van 1 januari 2020 een vast contract ontstaat. De nieuwe ketenregeling uit de Wab heeft hier dus geen invloed op.
  • Ga je met ingang van 1 juli 2019 een contract voor bijvoorbeeld anderhalf jaar aan? Dan eindigt dit contract op 31 december 2020. De nieuwe ketenregeling van drie jaar is dan immers van toepassing, omdat dit contract (wel) eindigt na 1 januari 2020.

Ga je een tijdelijk contract verlengen? Let wel even op!

De ketenbepaling 2020 maakt het dus mogelijk om nog voor een derde jaar een tijdelijk contract aan te gaan. Dat komt de flexibiliteit van jouw arbeidsrelaties dus ten goede. Wil je jouw tijdelijke contracten met een extra jaar verlengen? Houd er dan wel rekening mee dat het aangaan van (langere) tijdelijke contracten onder de Wab niet zonder gevolgen is. Zoals ik ook beschrijf ik mijn artikel ‘Wet arbeidsmarkt door de Eerste Kamer!’ heeft de Wab ook de volgende consequenties:

  • Door de introductie van de premiedifferentiatie in de WW, worden tijdelijke contracten zwaarder belast. Tijdelijke contracten zijn daarmee dus relatief duur;
  • De Wab maakt het duurder om flexibele werknemers te ontslaan, omdat de transitievergoeding straks direct verschuldigd wordt. Maak je dus gebruik van de extra flexibiliteit, houd dan wel rekening met een (hogere) transitievergoeding voor de werknemer. Zie ook: Transitievergoeding 2020: wat kost ontslag nu en straks (onder de Wab)?

Vragen over de ketenregeling?

Wil je dit jaar nog een tijdelijk contract verlengen? Of je heb je vragen over de nieuwe ketenregeling onder de Wab? Neem gerust contact met mij op. Ik help je graag bij het maken van de juiste afweging.