Werken er in jouw organisatie meer dan 50 personen? Dan moet je bij een reorganisatie meestal schriftelijk advies vragen aan de OR. Wat wordt er van jou als werkgever verwacht?

Wanneer ben je verplicht om een adviesaanvraag te doen?

Je moet een adviesaanvraag indienen bij de OR, zodra een reorganisatiebesluit belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische invloed heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een inkrimping van de werkzaamheden of een belangrijke wijziging in de organisatie van het bedrijf. Vraag je geen advies, terwijl je daartoe wel verplicht bent? Dan wordt de (voorlopige) ontslagaanvraag direct als prematuur geweigerd door het UWV.

Doe de adviesaanvraag op tijd!

Om het advies  nog van wezenlijke invloed te laten zijn, moet de OR al relatief vroeg bij het reorganisatieproces worden betrokken. Het liefst zo snel mogelijk nadat in de voorbereidingsfase het voorgenomen reorganisatiebesluit is genomen.

Inhoud van de adviesaanvraag

De volgende onderwerpen moeten bij de adviesaanvraag aan de or worden betrokken:

  1. de beweegredenen voor het reorganisatiebesluit;
  2. de te verwachten gevolgen van het besluit voor het personeel;
  3. de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen voor het personeel te verzachten.

Het opgestelde reorganisatieplan kan als onderbouwing bij de adviesaanvraag worden gebruikt.

Wat gebeurt er als je het advies van de OR niet opvolgt?

Op basis van de adviesaanvraag, brengt de OR vervolgens advies uit. Wijkt het definitieve besluit af van het advies van de OR? Dan moet de uitvoering van het besluit worden opgeschort totdat er een maand is verstreken, nadat de OR over het (afwijkende) besluit is geïnformeerd. De OR kan in een dergelijk geval het reorganisatiebesluit namelijk voorleggen aan de Ondernemingskamer.

Vijfde stap bij reorganisatie

Afhankelijk van de grootte van jouw organisatie, is het aanvragen van advies 1 van de 10 stappen die je moet zetten bij een reorganisatie. Benieuwd naar de andere 9 stappen? In mijn stappenplan reorganisatie loods ik je door het hele reorganisatieproces.

Hulp nodig bij de adviesaanvraag?

Of heb je andere vragen over de voorgenomen reorganisatie? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder.